Reklamácia tovaru

Reklamácie sa vzťahujú na tovar s výrobnou vadou, ktorá sa prejaví v záručnej lehote 24 mesiacov, ak nie je záručná lehota vzhľadom na povahu daného tovaru skrátená na 12 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť okamihom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na tovar poškodený nevhodným zaobchádzaním alebo zlým skladovaním, rovnako ako na tovar opotrebovaný bežným používaním, záruka sa nevzťahuje na časti v priamom kontakte s ohňom.

Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania na náklady kupujúceho spolu s písomným oznámením vady. Zásielku s tovarom Vám odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru.

Pri reklamácii je nutné predložiť:

  1. • kópiu predajného dokladu (faktúry)
  2. • kópiu dokladu o zaplatení
  3. • stručný popis vady

Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie predávajúcemu a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.
V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci kupujúcemu náhradu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15-tich dní od uznania reklamácie. Zároveň bude kupujúcemu doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s tovarom reklamačný protokol s uvedením ako bola reklamácia vybavená. V prípade vrátenia peňazí bude na účet reklamujúceho zaslaná finančná suma, preto nám do reklamačného formuláru uveďte aj svoje číslo účtu v tvare IBAN.

Reklamácia môže byť vybavená týmito spôsobmi:

  1. a) výmenou výrobku,
  2. b) vrátením kúpnej ceny výrobku,
  3. c) vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
  4. d) písomnou výzvou na prevzatie plnenia,
  5. e) odôvodnené zamietnutie reklamácie

a to ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zhodnotenie, resp. posúdenie stavu výrobku, alebo služby, rozhodne dodávateľ najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia zo strany odberateľa a o výsledku bude odberateľ vyrozumený buď písomne poštou, resp. e-mailom.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol zákazník tovar využiť z dôvodu, za ktorý nesie zodpovednosť dodávateľ.

Ako postupovať pri reklamácii?

V prípade reklamácie, prosím, vždy nás najprv kontaktujte telefonicky na tel.: +421 950 663 743, alebo mailom na adrese: info(zavinac)kfenergy.sk .

Balíček prišiel poškodený

Ak Vami prevzatý balíček je poškodený alebo vykradnutý, zásielku reklamujte u prepravcu a tovar nepreberajte. Následne nás ihneď kontaktujte telefonicky alebo emailom ak by bolo potrebné tovar znovu zaslať alebo sa vyskytol akýkoľvek iný problém.

Vada na tovare

Balíček prišiel v poriadku, ale na tovare sa objavila vada, ktorá bráni jeho užívaniu. V tomto prípade nás okamžite kontaktujte a čo najpresnejšie popíšte vadu na tovare, prípadne pošlite foto.

Prišiel iný tovar

Balíček prišiel v poriadku, na tovare nie je vada, ale je to iný druh tovaru než ste si objednali. Napriek tomu, že robíme maximum pre to, aby k pochybeniam pri expedícii tovaru nedochádzalo, vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k tomu, že dostanete iný tovar, ako ste si objednali a aký je uvedený vo faktúre. Na výmenu tovaru môžete využiť kuriérsku službu. Kuriér Vám prinesie balík a prevezme od Vás zlý balík.

Nezodpovedá kvalita tovaru?

V takom prípade nás kontaktujte, aby sme sa dohodli na výmene, alebo finančnej náhrade.

Reklamačné podmienky sú platné do 01.06.2024